ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het enkel feit van de levering te aanvaarden, aanvaardt de klant ook volgende verkoopsvoorwaarden:
  1. De geleverde goederen worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling ervan.
  2. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar te Diksmuide binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elke vertraging brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest met zich mede, welke zal berekend worden op basis der discontovoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening courant, verhoogd met de agio’s (2,50%).
  3. In geval van betwisting en in geval van opeising van de bedragen vervat in de factuur, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.
  4. Bij niet-betaling ten gevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling zal het factuurbedrag met 15% vermeerderd worden met een minimum van Ђ 25 ten titel van conventioneel strafbeding.
  5. De klant aanvaardt dat het uitgaande facturenboek zal gelden als bewijs van de verzending van de factuur.
  6. Eigen voorwaarden van ons cliënteel
    kunnen ons niet tegengesteld worden. Elke afwijking van onze verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk bedongen.